wyszukiwanie zaawansowane

 

1. Informacje o Sklepie internetowym

 

Sklep internetowy Unikalne.pl, działa pod adresem unikalne.pl i prowadzony jest przez FLOP Anna Spendel z siedzibą w Katowicach, ul. Asnyka 6, 40-696,  o numerze NIP 583-269-75-57

Na potrzeby niniejszego Regulaminu  FLOP Anna Spendel. zwana jest dalej " Unikalne.pl ".

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy Unikalne.pl zwany jest dalej Sklepem

Unikalne.pl podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę  unikalne.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Zamawiający w sklepie internetowymUnikalne.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie unikalne.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

2. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").

Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Unikalne.pl, zwany także „Sprzedawcą”.

 

3. Produkty

Sklep Internetowy oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”).

Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

 

4. Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).

Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

 

5. Zamówienia

Zamówienia na towar przyjmowane są drogą elektroniczną lub telefoniczną . Każdorazowe zamówienie musi być potwierdzone przez pracownika sklepu. Aby złożyć zamówienie nie konieczne rejestrowanie sie przez użytkownika. W przypadku zamówien za posrednictwem naszego sklepu internetowego prosimy w szczególności o sprawdzenie podanego numeru telefonu, ułatwi to nam kontakt z Państwem.  

Aby złożyć zamówienie musisz mieć skończone 14 lat lub posiadać zgodę rodziców.
Wysyłki są realizowane na terenie Polski.

Wysyłki zagraniczne traktowane są indywidualnie, po wcześniejszych ustaleniach.

Klient ma prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu, ale tylko wtedy kiedy towar nie posiada wad (oprócz wad objętych gwarancją) oraz jest czysty i nie posiada śladów użytkowania.

 

6. Koszty i czas realizacj zamówienia

Zamówienia realizowane są  w terminie do 7 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje terminu dostawy firm kurierskich ani Poczty Polskiej. W przypadku chwilowego braku danego produktu w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenie okresu realizacji zamówienia bądź jego anulacji, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zamawiającym. Nasza firma w związku z niskimi cenami produktów nie prowadzi stanów magazynowych, oferowany towar pozyskiwany jest bezpośrednio od krajowych dystrybutorów danej marki, dlatego może się zdarzyć, iż nie będzie możliwe zrealizowanie Państwa zamówienia z przyczyn od nas niezależych.

Przesyłki są wysyłane firmą kurierską lub Pocztą Polską, a ich koszt zależy od ciężaru i kwoty na jaką jest zrobione zamówienie. Dla stałych klientów koszt przesyłek jest ustalany indywidualnie.

Jeżeli suma zamówienia przekroczy wartość 300 zł. nie jest pobierana opłata za wysyłkę. Reguła ta dotyczy przesyłek na terenie polski opłaconej przelewem bankowym w formie przedpłaty. 

Przesyłki powyżej 10 kg będą wysyłane za pomocą kuriera. 

Paczki wysłane przez nas nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

W przypadku wysyłki poza teren Polski opłata wylicznaja jest indywidualnie.

 

7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Unikalne.pl, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór znajduje się w załącznikach do regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

W przypadku, gdy klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@unikalne.pl  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Unikalne.pl (FLOP Anna Spendel) ul. Asnyka 6 , 40-696 Katowice z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku, gdy klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt  sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

8. Reklamacje wad produktów

Unikalne.pl przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.

W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,  nie ma właściwości, o których klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,  została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. czołówka sprzedana bez baterii, choć powinna być w zestawie , zgodnie z opisem. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez klienta towar  jest własnością osoby trzeciej,  jest obciążony prawem osoby trzeciej albo cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez klient:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli sprzedawca nie dochowa tego terminu, klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

 

Sprzedawca odpowiada wobec klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

                      

Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne klient może przekazać sprzedawacy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail biuro@unikalne.pl

Jeżeli żądanie złożone przez klienta przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres sprzedawcyz dopiskiem  "Reklamacja  Unikalne.pl" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w siedzibie, w której dokonano odbioru.

Koszty poniesione przez kleinta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez sprzedwacę.

 

9. Ochrona danych i polityka prywatności

Unikalne.pl  jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

Unikalne.pl  przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Unikalne.pl w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne. 

Unikalne.pl za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

Sprzedawca  za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Klient zapisując się na newsletter Unikalne.pl  wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Unikalne.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwania danych osobowych, celu i sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące klientowi dostępne są w zakładce Polityka prywatności.

10. Warunki świadczenia usług elekronicznych za pośrednictwem Unikalne.pl

Strona internetowa unikalne.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez FLOP Anna Spendel. z siedzibą w Katowicach, ul. Asnyka 6, 40-696,  o numerze NIP 583-269-75-57, zwaną dalej również „Administratorem”.

Strona www służy nabywaniu przez kleintów towarów znajdujących się w ofercie Unikalne.pl

Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez klienta na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny Unikalne.pl przez Klienta, umożliwiających: 
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
b) utrzymania sesji Klienta, 
c) dostosowania stronyunikalne.pl do potrzeb Klientów, 
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego, 
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Unikalne.pl

10. Witryna Unikalne.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Sklep internetowy Unikalne.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwilii samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://www.unikalne.pl/CMS-10.html

Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: biuro@unikalne.pl  lub listownie na adres sprzedawcy

  

Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). Klient składa takie oświadczenie na adres biuro@unikalne.pl. Sprzedwaca składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail kleinta. Realizacja zamówień produktów złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

11. Płatność

Unikalne.pl oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie: GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w w siedzibie Unikalne.pl,  oraz PRZELEWEM internetowym na podane konto

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, złożenia wniosku o upadłość Unikalne.pl, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych lub znaczącej zmiany w strukturze przedsiębiorstwa. 


W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.
Załacznik - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Regulamin obowiązuje od 15.05.2018r.

< >
 • Work, mała
 • Pot Grono
 • Cork
 • Lampa Kobe XXL
 • Husar
 • Pot, kinkiet
 • B&B biała z złotem
 • Lampa Norm69
 • Żyrandol Facet stal
 • Lampa Lighthouse
 • logo Habitat
 • logo Muuto
 • logo LoftYou
 • logo Isak
 • logo Kafti
 • logo Vita Copenhagen
Ładowanie...